Az iskola története

A XXII. kerületben 1960-ig 7 általános iskola mûködött, 3807 beiratkozott tanulóval, de az osztálytermek száma összesen csak 69 volt. Így egy-egy tanteremben átlagosan 55,1 gyerek ült. A zsúfoltság megszüntetése érdekében a Tanács 1960-ban Budafokon megépíttette a kerület 8. iskoláját, a Mátyás Király utcai Általános Iskolát, mai nevén a Gádor Általános Iskolát. Az új épület nyolc tantermében 430 tanuló tanult, egy-egy terembe átlagosan 53,7 tanuló jutott.

Az iskola tartalmi munkáját az iskolareform és az 1961. évi III. törvény bevezetése határozta meg, amely „az iskola és az élet szoros kapcsolatát, a munka és a tanulás egységét, a szocialista nevelést biztosította a korszerû tananyagon keresztül”. Ennek érdekében a felsõ tagozatosok gyakorlati oktatásban is részesültek. A nevelõmunkát az akkor tizenöt éves úttörõmozgalom segítette. Az iskola úttörõcsapatának neve 5236. sz. Kerekes Árpád Úttörõcsapat volt. Az iskola tantestülete nyári programot is biztosított tanulóinak, az úttörõtáborban, Balatonakaliban táboroztatta a kisdobosokat és úttörõket.

Frombach Dezsõtõl 1963-ban Tóth József vette át az iskola irányítását, õ 1979-ig állt az intézmény élén. Igazgatósága alatt, 1963-ban az iskola neve Gádor utcai Általános Iskolára változott, majd 1970-ben az iskola felvette az úttörõcsapat nevét, és ettõl kezdve a Kerekes Árpád Általános Iskola nevet viselte.

Az iskola akkori vezetõsége 1975. október 11-én Baráti találkozóra invitálta az intézmény volt tanárait és diákjait az iskola fennállásának 15. évfordulója kapcsán.

1979-tõl tizennégy éven át Palanek Imréné volt az igazgató.

Az épülethez egy új szárnyat építtetett a Tanács, így hat tanteremmel bõvült az iskola.

A ’80-as évek elejétõl a kötelezõ orosz nyelv tanulása mellett a tanítási órák keretében német nyelvet is tanulhattak az iskolában a gyerekek.

1985-ben megünnepelte az iskola negyedszázados évfordulóját, melyre ismét Baráti találkozó címen került sor. 1989-ben megint megváltozott az iskola neve. A névváltoztatásnak több oka is volt, de lehetõségét a rendszerváltás teremtette meg. Az általános iskola megvált Kerekes Árpád, az egyébként is rövid múlttal rendelkezõ, a Tanácsköztársaság eseményeiben résztvevõ fiatal vasesztergályos kommunista nevének viselésétõl, és ismét Gádor utcai Általános Iskola lett. A hosszú évek alatt úgy alakult, hogy a környék lakói csak Gádor*

*gádor: népies szó, a háztól különállóan épített pince vagy más földbe épített helyiség boltozott bejárata ill. elõtere /pincetorok 1637

néven emlegették az iskolát. Ennek nyilván egyik oka az volt, hogy Mátyás király utca helyett már több mint húsz éve Gádor utcának nevezték az iskola utcáját. Hogy eredetileg mi indokolta az utca nevének megváltoztatását, nem tudni, az azonban biztos, hogy a XXII. kerület, azon belül is elsõsorban Budafok Európa-szerte egyedülálló pincerendszerérõl, borpincéirõl, pincelakásairól „híres”.

Az iskola számára tehát kézenfekvõ volt ez a névválasztás – ugyanúgy, mint már 1963-ban is.

A német nyelv eredményesebb elsajátítása érdekében tagozatos osztályok alakultak. A német tagozatra azok a gyerekeket kerülhettek be, akik ezt tanulmányi eredményük alapján megérdemelték. A többiek a tagozattal párhuzamos osztályokba jártak. A válogatás már harmadik osztályban megtörtént. Tehát minden évfolyamon volt egy „elit” osztály is. Ezekben az években évfolyamonként három osztálynyi gyerek járt az iskolába és az átlagos osztálylétszám 25 fõ volt.

Eközben egy különálló, két tantermes faépülettel bõvült az iskola. Itt kapott helyet a melegítõkonyha és az ebédlõ is. A gyerekek nyáron úttörõtáborban vagy/és vándortáborban nyaralhattak.

A ’90-es évek elejétõl, a technika rohamos fejlõdésének valamint a politikai és társadalmi átalakulásnak köszönhetõen jelentõs változások történtek az iskola életében is.

1990-tõl elkezdõdött a számítástechnika oktatása szakkör, illetve fakultáció keretében. Kezdetben két, majd késõbb hét Commodore 64-es gép segítségével sajátították el a tanulók a gépek kezelését, és a BASIC programozási nyelvet. Nem sok idõ elteltével néhány Commodore 16-ossal bõvült a „géppark”. Ekkor a diákok már egyszerûbb programokat is írtak.

Amikor megszûnt a kötelezõ orosz nyelv tanítása, belépett helyébe az angol nyelv oktatása.

Mivel egyre-másra alakultak Magyarországon az egyesületek, alapítványok, ezért 1991-ben a Gádor Általános Iskola is létrehozta saját alapítványát „Mûvelt és egészséges gyermekekért” Alapítvány néven. Az alapítvány céljául azt tûzte ki, hogy segítse a gyerekek oktatását (számítástechnika, nyelv, levelezõs versenyek, fakultáció, tanulás módszertan), mûvelõdését (könyvtár, iskola újság, múzeum-, színház-, kiállítás látogatás, rádiózás, fotózás, videózás, újságírás stb.) és szabadidõs tevékenységét (klubprogramok, játszóhely kialakítása, táborozás, erdei iskola, kirándulások, téli sportok).

Mivel testvérvárosi kapcsolat alakult ki a XXII. kerület és Bonn városa között, ennek kapcsán az akkori igazgatónõ, Palanek Imréné diákcsere kapcsolatról kötött megállapodást a bonni Emilie – Heyermann – Realschule igazgatónõjével, Frau E. Sinke-vel.

A megszûnt úttörõmozgalom helyett 1992-ben a tanárok a volt diákok segítségével rendbe hozták az iskola egyik pincéjét, klubhelyiséget alakítottak ki, és ott heti egy-két alkalommal foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek. A Gádor klub két évig mûködött, azután a fejlesztéséhez, felújításához, karbantartásához szükséges pénz hiányában becsukta kapuit. Nyaranta változatlanul táboroztatta az iskola a diákokat Balatonakaliban.

Két éven keresztül Kulcslyuk címen iskolaújság is megjelent az iskolában havi rendszerességgel.

Ebben az évben jött létre a Diákönkormányzat is, igaz ez országos tendencia volt, és a diákok elkezdték „tanulni” a demokráciát.

1993-ban, Palanek Imréné igazgatónõ nyugdíjbavonulása után az önkormányzat a tantestület támogatásával Maróthy Miklósnét bízta meg az intézmény irányításával.

1994-ben a számítástechnika újabb fejlõdési szakasza kezdõdött el, mert az iskola hozzájutott 3 db 286-os PC-hez. Ez lehetõséget nyújtott arra, hogy a következõ három évben a Gádor iskola az Országos Zrínyi Matematika Verseny területi fordulóit lebonyolítsa, és azok adatfeldolgozását elvégezze. Emellett, még mindig szakkör formájában, elkezdõdött a személyi számítógépek használatának tanítása.

A nyelvoktatás területén is bõvült a választék. A német és angol mellett választhatóvá vált az orosz és a francia is. A nyelvek oktatása már elsõ osztályban elkezdõdött játékos formában. 1994-ben 11 alsós, 10 felsõs osztállyal, közel 500 tanulóval a kerület második legnagyobb létszámú iskolájaként tartották számon a Gádor Általános Iskolát.

1995. szeptember 22-én ünnepelte az iskola fennállásának 35. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból a gádoros gyerekek a 100 Folk Celsius együttes koncertjét kapták ajándékul, mely programra a BMTE Sporttelep sportcsarnokában került sor délelõtt. A délután és az este az eltelt harmincöt év alatt itt végzett vagy itt tanító felnõtteknek, az „öreg” gádorosoknak volt ünnep. Kiállítás, osztálytalálkozók, vacsora, zene és tánc tette emlékezetessé ezt a napot a résztvevõk számára.

Az óvódások részére Iskolába hívogató címmel több héten keresztül tartottak foglalkozásokat az elsõs tanító nénik – akkor még kísérleti jelleggel. Ennek a célja az volt, hogy a kicsik megbarátkozhassanak az iskolával.

A tanév során két alkalommal nyílt tanítási napon nézhették meg a szülõk az oktatási intézményben folyó munkát. Az érdeklõdõk bármelyik tanár vagy osztály órájára beülhettek, a szaktanárokhoz kérdéseket intézhettek.

Eközben a tanulói létszám 1996-tól kezdõdõen (mint az országban mindenütt) egyre csökkent. A negyedik és hatodik osztályokból az évek során egyre többen jelentkeztek nyolc-, illetve hatosztályos gimnáziumokba, ahová a sikeres felvételi vizsgák után be is jutottak.

1996 októberében megjelent az igazgatónõ elsõ Hírlevele a szülõk tájékoztatása céljából.

1997-ben az alapítvány segítségével további 6 db 386-os PC-vel bõvült a számítástechnikai géppark. A 9 gép segítségével már lehetõség nyílt arra, hogy a technika órák keretében csoportbontásban informatika oktatásban részesüljenek a 7. és 8. osztályosok a külön, e célra berendezett számítástechnika teremben..

1998-ban elõször tartott az iskola bemutatkozó mûsort a szülõk számára a kerületi mûvelõdési házban „Miénk a Ház”* címmel.

*”Miénk a Ház!”: Bemutatkozó mûsor. Az iskola osztályai különbözõ mûsorszámokkal lépnek fel. A produkciókat az osztályfõnökök, illetve a szaktanárok tanítják be. A színházterem elõterében az iskola anyagaiból (tablók, rajzok, fényképek stb.) kiállítás látható.

A következõ tanév õszén szülõ-pedagógus találkozót* szervezett a tantestület.

*Szülõ-Pedagógus Találkozó: Ez a program kötetlen beszélgetést, közös szórakozást tett lehetõvé. a szülõk és a pedagógusok számára. Az ebédlõben megtartott rendezvényen a zene, vacsora és vetélkedõ mellett lehetõség nyílt a felmerülõ problémák megoldására is.

Életbe lépett a NAT, * melynek keretében a hetedik osztályok két fakultációs irány közül választhattak: természettudomány és természetismeret. Ettõl az évtõl kezdve az iskola a természettudományokra (matematika, számítástechnika) kívánta helyezni a hangsúlyt. A NAT szerinti oktatásban a számítástechnika már önálló tantárgyként szerepelt. A fakultációs program azonban két év alatt kifutott, mivel a NAT helyébe a kerettanterv lépett, ekkor viszont már nem volt lehetõség a plusz órák megtartására.

*Nemzeti Alaptanterv

Új kezdeményezésként az iskola vezetése létrehozta a délutáni Házi feladat klubot.*

*Házi feladat klub: Minden nap fél háromtól négyig két tanteremben két tanár (egy humán, egy reál) fogadta a tanulni vágyó gyerekeket. A gyerekek bármilyen tantárgyból kérhettek segítséget a tanároktól. A megjelenést sehol nem regisztrálták, szabadon lehetett jönni-menni a gyerekeknek. Senki számára nem volt kötelezõ a klub szolgáltatása.

Ebben az évben kapcsolódott be az iskola a közoktatási minõségbiztosítási programba azzal a céllal, hogy az intézmény mûködése kiszámíthatóbbá, hatékonyabbá és a helyi környezetre érzékenyebben reagáló legyen.

1999-tõl az iskolában biztosítottá vált az Internethez való hozzáférés. A 4. osztályokban elkezdõdött a számítástechnika oktatása. A 14 munkaállomással rendelkezõ számítástechnika teremben a gépek hálózatban mûködnek, így kedvezõ lehetõség nyílt a Comenius Logo program* oktatására.

*Comenius Logo program: A Logo programozási nyelv gyerekeknek tervezett programozási nyelv, melynek segítségével az észlelt törvényszerûségeket logikai részekre bontva fogalmazhatják meg. Ez a nyelvjárás lehetõvé teszi a számítógépes lehetõségeknek megfelelõen a legtöbb érzékszerv bevonását a törvényszerûségek vizsgálatába.

2000-ben ünnepelte az iskola fennállásának 40. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból az iskola Emlékkönyvet adott ki és két napos rendezvényt szervezett. Az elsõ napon azon szervezetek képviselõi vettek részt, akikkel az iskola szoros kapcsolatban áll, valamint azok a szülõk, akik érdeklõdést mutatnak az iskola élete, tevékenysége iránt. A programon a gyerekek szabadtéri tánc- és aerobic bemutatóját az aulában megrendezett rajzkiállítás elõzte meg, és egy állófogadás zárta. Itt kapták meg a vendégek az iskola által kiadott Emlékkönyvet.

Másnap került sor a hagyományosnak mondható gádoros osztálytalálkozókra, melyek évfolyamonként a termekben zajlottak. Elõtte a tanuló ifjúságnak koncertet adott a Bon-bon együttes.

2001-ben a Gádor Általános Iskola a bonni partner iskolával együtt csatlakozott a „Környezetvédõ Iskola Európában” mozgalomhoz*

*Környezetvédõ Iskola Európában” mozgalom:Ennek a nemzetközi, az Európai Unió által meghirdetett környezetvédõ programnak a célja a tanulók környezeti nevelése, a tanulók ilyen irányú szemléletének kialakítása és az energiatakarékosságra nevelés.

Ez év tavaszán az iskola ismét bemutatkozó mûsort tartott a kerület mûvelõdési házában „Miénk a Ház!” címmel.

A 2001/2002-es tanév szeptemberében az intézménynek 350 tanulója volt.

A menedzsment bevezette a tanítás elõtti kötelezõ osztályfõnöki negyedórát. Újra megkezdõdtek a tanulószobai foglalkozások a régi, beiratkozásos rendszerben. Õsszel a „Miénk a Ház” és a pedagógus-szülõ találkozó ötvözésére szolgáló szombati családi programot szervezett a tantestület „Miénk az iskola” címmel. Ezen a napon a családok és osztályok közösen fõztek az iskola udvarán, portyáztak a környéken és különbözõ játékos vetélkedõkön vettek részt.

A 2002/2003-as tanévet az intézmény két elsõ osztállyal indította. Az iskola nagy súlyt fektetett a környezetvédelmi nevelésre, a „Környezetvédõ Iskola Európában” mozgalom kiszélesítésére, így 2002-ben megkapta a Környezetvédõ Iskola kitüntetést, elismerõ oklevelet, zászlót, valamint a jogot a második pecsét használatára.

Tavasszal ismét volt „Miénk az iskola” program, melynek egyre nagyobb sikere van. A fõzésen, a portyázáson és a játékos vetélkedõkön kívül az osztályok bemutatkozó elõadásait is megtekinthették az érdeklõdõk.

A 2003/2004-es tanévet az iskola két elsõ osztállyal indította.

Elsõ alkalommal szerveztük meg jótékonysági Gergely-napi bálunkat a Regina Hotelben. A befolyt összeggel az iskola belsõ udvarának rendbe tételét támogattuk.

Ebben az évben is volt "Miénk az iskola" program, amit mindenki csak Bográcspartiként emleget.

A "Miénk a Ház" a mûvelõdési ház felújítása miatt az iskolában volt. Az uniós országok népeinek kultúráját ismerték/ismertették meg a gyerekek. Elõadással, tablókészítéssel és az országok jellegzetes ételeinek elkészítsésével szerepeltek az osztályok. Az elõadások között az Ízek utcája várta a vendégeket.

A nyár során az Önkormányzat felújíttatta az iskola összes vizesblokkját.

A 2004/05-ös tanév ismét két elsõ osztállyal indult.
Õsszel a szülõk segítségével kiépítettük a belsõ udvarban a csatornarendszert. Ezen a területen került kiépítésre a játszóvár homokaljzata.

A Bográcsparti ismét nagyon sikeres volt.

A nyár nagy változást hozott, mert 45 év után külsõ tatarozásra került sor. Kicserélték az összes külsõ nyílászárót is. A Fényképalbumban meg lehet tekinteni az iskola új arcát.

A 2005/06-os tanévben egy elsõ osztály indult.
Iskolánk igazgatónõje 2 évre külföldre távozott. Az iskola vezetését dr Dajka Józsefné megbízott igazgatóként vette át.

Ebben az évben újdonságként beindult 5. évfolyamon történelem tantárgyhoz kapcsolódva a projekt-oktatás. Errõl bõvebben lehet olvasni a fõoldalon az Iskolánk alcímen.
Szintén ebben az évben indult az 1-2. évfolyamokon a nyelvi napközi. Bõvebben a fõoldalon Idegen nyelvi napközi alcímen olvashat róla.

A "Miénk a Ház" program keretén belül Magyarország nagy tájainak népcsoportjaival ismerkedhettek a gyerekek és az érdeklõdõ felnõttek. Tablókkal, népcsoportok jellegzetes ételeivel "dobták" fel az osztályok a mûsorszámaikat.

A jótékonysági bál ismét a Regina Holtelben volt. A befolyt összeget a játszóudvar fejlesztéséhez használtuk fel.

Folytatódott a felújítási hullám, ezen a nyáron teljes belsõ tatarozás és a teremajtók cseréje volt.

 

 

Nemzeti Együttmüködési Alap

Alapítványunk a 2019. évműködési kiadásainak fedezésére sikeresen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alaphoz és 154.000 forintot nyert. Köszönjük a támogatást.

Itt talál meg minket

Közösségi oldalunk

életrevaló

agenda21 okoiskola tehetsegpont umwelt unesco
© Gádor Általános Iskola 1950 - 2019 - minden jog fenntartva.

E-napló belépés

ekreta weblap

Legújabb események

Cs jún. 27 @08:00 - 10:00AM
Tanévzáró ünnepély
Free Joomla! templates by AgeThemes