Gyermekvédelem

Iskolánk gyermekvédelmi felelőse: Mindler Istvánné (Éva néni)

Fogadóórát tart: kedden 7:30-tól 9  óráig

Telefonon elérhető az iskola számain: (06-1) 2266-681, 424-7613, Mobilszám: 06-20-5093003

 

Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények:

 

Nevelési Tanácsadó

 

1221. Bp. Szent István tér 1.

 

Tel: 229-21-37

 

Fővárosi 1. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság

 

1116. Bp. Rátz László u. 73.-75.

 

Tel: 208- 22-95

 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

 

1225. Bp. Nagytétényi u. 261.

 

Tel: 424-74-92

 

XXII. kerületi Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Iroda

 

1221. Bp. Anna u. 15/b

 

Tel: 226-02-44

 

Anya Otthon

 

1221. Bp. Gellért u. 9.

 

Tel: 227-34-42

 

Krízis Alapítvány - Gyermekek Átmeneti Otthona

 

1225. Bp. Nagytétényi u. 266.

Tel: 207-18-25

 

Az ingyenes tankönyvtámogatásról

Ki jogosult?

Ki számít tartósan betegnek, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosnak stb?

Mely jogszabályok érvényesek?

Ingyenes tankönyvellátásban részesül:

a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki

 • tartósan beteg
 • testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
 • fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
 • fogyatékos,
 • pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban
 • tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia,
 • dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros
 • aktivitászavar),
 • három-vagy többgyermekes családban él,
 • nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 • Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatóságaadja ki. A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is. A felsoroltakon túl, az iskola további kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére.

Előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításárol szóló igazolás szükséges.

Az igénylő az általa kitöltött adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel!

Tartósan beteg,

illetve súlyosan fogyatékos az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban (5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet) meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul; Az a 18. életévét betöltött személy, aki 18. életévének beöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag egy évig fennáll.

A tartós betegség, illetve a súlyos fogyatékosság fennállásáról az igazolást a gyermek kezelése során az alapellátás illetékes orvosa (házi gyermekorvos) illetve a gyermeket ellátó szakorvos hívja fel a szülő figyelmét a magasabb összegű családi pótlék igénylésének lehetőségére.

A tartós betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást a gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa adja ki.

Az igazolás tartalmazza:

 • első vizsgálat esetén annak megállapítását, hogy a gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségben szenved-e
 • a felülvizsgálat esetén, hogy a továbbiakban is jogosult-e, vagy nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra
 • a legközelebbi felülvizsgálat időpontját (legkésőbbi időpont 5 év) illetőleg az állapot véglegességének tényét

Ha a szülő a szakorvos igazolásával nem ért egyet, az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól. Ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után – állapotának javulása miatt – a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a jogosultság megszűnését követő hónaptól családi pótlékot új összeggel fogják folyósítani, feltéve, hogy egyébként az ellátásra való jogosultság fennáll.

A magasabb összegű családi pótlék az igénybejelentéstől (késedelmes igénybejelentés esetén az ellátás visszamenőleg csak két hónapra állapítható meg) a családi pótlékot annak a hónapnak a végéig folyósítják, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek nagykorúvá válásáig a szülő részére folyósítják az ellátást. Ezt követően a nagykorú gyermek saját jogon igényelheti a családi pótlékot a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

Nagykorú esetén a Magyar Államkincstár hivatalból – illetőleg az igénylő kérelmére – szakvéleményt kér az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetétől arra vonatkozóan, hogy az igénylő a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette-e. Az orvosi bizottság szakvéleménye alapján fogják ez esetben az igényt elbírálni.

A 18. életévét betöltött nagykorú gyermeknek választania kell, hogy a magasabb összegű családi pótlékot vagy a fogyatékossági támogatást kívánja igénybe venni, a két ellátást nem lehet egyidejűleg folyósítani.

Ha a nagykorú gyermek fogyatékossági támogatásban részesül, de közoktatási intézményben folytat tanulmányokat, utána szülője (legfeljebb 23. életévének betöltéséig) kérheti a családi pótlék folyósítását.

Már 2007. január 1-jén ismert volt, hogy az egyedülálló szülő által nevelt gyermek alanyi jogú támogatása a 2007. évi költségvetési törvény jóváhagyásakor megszűnt. Ebben az esetben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot célszerű megvizsgálni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, mely 2007-ben 35.269,-Ft. Ha az egy főre jutó havi jövedelem összege ennél alacsonyabb, a település jegyzőjéhez lehet fordulni, kérelmet kell benyújtani. A jegyző határozatot hoz a jogosultság meglétéről.

A normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:

tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak kell tekinteni - kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében rögzített feltételeknek megfelelő gyermekeket, sajátos nevelési igényűnek kell tekinteni, a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 29. pontjában rögzített feltételeknek megfelelő gyermekeket. Fontos tudni, hogy gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után változatlanul nem vehető igénybe ezen a jogcímen újabb normatív kedvezmény.

Az iskolai tankönyvellátás esetén az iskola igazgatója felelős a normatív kedvezmények biztosításáért.

Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék
igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is. A felsoroltakon túl, az iskola további kedvezményeket állapíthat meg az egyéb körülmények miatt rászorulók részére. Előnyben kell részesíteni azt akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításárol szóló igazolás szükséges.

Az igénylő az általa köölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel!

Támogatónk

bakoslogo

Köszönjük a Bakos Faipari Egyéni Cégnek, hogy segített iskolapadjainkat felújítani és könyvtárpolcainkat elkészíteni.

kobold 004

szelektiv