Fontos tudnivalók vizsgázóknak

Vizsgaszabályzat a 2018/19. tanévre

 

Az ember élete során számtalan vizsga-, vagy vizsgához hasonló helyzetbe kerülhet (felvételi vizsga, versenyek, állásinterjúk stb.). Szeretnénk elérni tanulóinknál, hogy egy ilyen szituációban tudásuk legjavát legyenek képesek kihozni magukból. Ugyanakkor legyenek képesek arra is, hogy egy-egy témáról önállóan, összefüggően beszéljenek. Ezek figyelembe vételével szervezzük tanév végi vizsgáinkat.

A vizsgáztatásban érintett szaktanárok novemberben a helyi tantervben meghatározott tartalmaknak és követelményeknek megfelelően állítanak össze tételsort. A tételsorban csak olyan tananyag szerepel, amely tanórákon feldolgozásra kerül. A tételcímek tehát a tanórák anyagára épülnek, amelyek alapján a tanulók csakúgy, mint bármely feleletre, önállóan készülnek fel. A tételek kidolgozása a szaktanárok útmutatásával történik.

 A helyi tantervben a tantárgyi osztályzatok tartalmát meghatároztuk, az értékelésnek a vizsgákon is ez az alapja. A vizsga érdemjegyét témazáró jegyként, azaz kétszeres szorzóval számítjuk be a tantárgy év végi értékelésébe.

A vizsga formája: szóbeli vizsga, melynek időtartama tanulónként kb. 15 perc.

A tantárgyválasztás lehetőségei:

 • 5. évfolyamon 2 tantárgy közül választhatnak a diákok.
 • 6. évfolyamon 3 tantárgy közül választhatnak a diákok.
 • 5-6. évfolyamon a két év alatt legalább egyszer a matematika tantárgyat kell választani.
 • 7. évfolyamon 1 kötelező tárgy van + 2 tantárgy közül választhatja a tanuló a 2. vizsgatárgyat
 • 8. évfolyamon 1 kötelező vizsgatárgy van + 2 tantárgyak közül választhatja a tanuló a 2. vizsgatárgyat
 • Kétszer ugyanabból a tantárgyból nem lehet választani.

Választható tantárgyak évfolyamonként:

 • 5. évfolyam: természetismeret/biológia, matematika
 • 6. évfolyam: magyar irodalom, történelem, matematika
 • 7. évfolyam: kötelező: magyar nyelvtan, választható: fizika vagy történelem
 • 8. évfolyam: kötelező idegen nyelv, választható: földrajz vagy kémia

A vizsgára jelentkezés szabálya: a vizsgákra kötelező minden tanulónak jelentkezni a tanév december 15-ig a honlapunkon közzétett online jelentkezési lapon.  A változtatásra ezután a tanulóknak nincs lehetősége.

A vizsgára a tanuló köteles ünneplőben megjelenni.

A vizsga ideje: 8.00 - kb. 14.00

A vizsgák beosztása:

 • 5-6. évfolyamon reggel érkezik egyszerre mindenki. A vizsgázók sorrendjét tantárgyanként, ABC sorrendben határozzuk meg. A várakozóknak felügyeletet biztosítunk.
 • A 7-8. évfolyam tanulói szintén ABC szerint vizsgáznak. A gyerekeknek a vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel kell az iskolában megjelenniük.

Kötelező vizsgafelszerelés: a vizsgatárgyhoz kapcsolódó füzet(ek), tk., mf., térkép, ellenőrző, tolltartó

A vizsganap menete

 • Gyülekező: a beosztás szerint a vizsgára kijelölt terem előtt.
 • 8 órakor 3 fő megy be egyszerre a terembe.
 • A vizsgázó tételt húz a szaktanár által összeállított tételsorból.
 • Az első felelő 10-15 perc felkészülési időt kap felelete megkezdéséig.
 • A felelet megkezdése előtt a vizsgázó röviden bemutatkozik a vizsgabizottságnak.
 • Póttétel húzása esetén a legjobb érdemjegy legfeljebb 3-as lehet.
 • Az első felelő vizsgázása után bejön a következő. Tehát mindig 3 fő vizsgázó van a teremben (2 készül, 1 felel).

Felelet értékelése:

A szóbeli felelet értékelési szempontjai szerint a bizottság alakítja ki a végleges érdemjegyet. A tanuló ott készített vázlata beszámítható a végleges érdemjegybe.  A vizsga érdemjegyét témazáró jegyként, azaz kétszeres szorzóval számítjuk be a tantárgy év végi értékelésébe.

Elégtelen vizsga esetén a tanuló a vizsgát követően min. 3 szakórán tételt húz, és abból osztályzatra felel. A szaktanár eldönti a feleletek alapján, hogy a tanulót ezen túl kívánja-e tovább feleltetni. A jegyek átlaga és az osztályzat kialakításának közös szabályai alapján kap a tanuló duplaértékű érdemjegyet.

Az SNI/BTM-es tanulókat a szakértői véleményeket figyelembe véve kedvezmények illetik meg, melyről a szaktanár dönt. A lehetséges kedvezmények egyéni elbírálás alapján a következők lehetnek: 

 • Több felkészülési idő és/vagy segédeszköz használata
 • Egyénekre szabva kiválasztott tételekkel a tételek számának csökkentése
 • Osztályzás egyéni elbírálás alapján a szakvéleménye alapján önmagához mérten
 • A napi vizsgaidőpontot megválaszthatja a tanuló

 

Vizsganapok: A tanév elején a munkatervben jelöljük ki.

 A 2018/2019-es tanévben a vizsganapok: május 6-7.

Eredményhirdetés:

 A vizsgák befejezését követő tanítási napon a vizsgabizottság értékeli a vizsgákat és az elnök kiosztja az értékelőlapot (6. órában).

Pótló vizsga:

Ha a tanuló a vizsga napján hiányzott, pótló vizsgán köteles megjelenni. A pótló vizsga napját az igazgató jelöli ki. Ez csak tanítási napon, délután lehet. A vizsgabizottság a szaktanárból és egy vezetőből álló kéttagú bizottság.

Ha a tanuló önhibájából nem vizsgázik le, év végi szorgalom osztályzata csak hanyag lehet.